برد الکترونیکی در واقع به عنوان یکی از قطعات سخت افزاری در دستگاه هایی که عنوان الکترونیکی دارند شناخته می شود. برد الکترونیک دریل مگنت به عنوان یک قسمت الکترونیکی دارای قطعات مختلفی است که با شکل های‌مختلف بر روی آن سوار می شوند و در دریل‌مگنتی‌های مختلف این نوع اتصال فرق می‌کند.

نصب قطعات مختلف بر روی برد و تفاوت در اتصالات موجود می تواند سبب ایجاد مدارهای متفاوتی شود. در نهایت همه قطعات الکترونیکی که برای نصب بر روی برد الکترونیکی در نظر گرفته می شوند با روش های خاصی که مربوط به هر قطعه می‌باشد، مونتاژ می‌شوند.